Договор купли продажи


 Договір купівлі-продажу квартири

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися: гр. ______________________________________, проживаю в м. _______________ по вул. __________________, буд. ____, кв. ____ (надалі - ПРОДАВЕЦЬ), та гр. ___________________________________________, проживаю в м. ______________ по вул. ___________________, буд. ____, кв. ____ (надалі - ПОКУПЕЦЬ), попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення своїх дій та правові наслідки укладеного договору,

домовилися про наступне:

1. ПРОДАВЕЦЬ передає, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність квартиру _____________ (__________________) в будинку N _____ (__________________) по вул. _______________ у м. ____________ (надалі у цьому договорі - квартира) та сплачує ПРОДАВЦЕВІ грошові кошти у розмірі, визначеному цим Договором.

1.1. Квартира складається з _______ житлових кімнат, житловою площею _____ кв. м, та кухні. Загальна площа квартири _______ кв. м.

1.2. Загальна площа квартири становить ______ кв. м.

1.3. Ця квартира належить ПРОДАВЦЕВІ на праві приватної власності на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого _________, приватним нотаріусом ____________________ міського нотаріального округу ____________ р. за реєстровим N _____, зареєстрованого в _____________________ обласному державному комунальному бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки ____________ р. в реєстровій книзі N _____ за реєстровим N _____.

2. ПОКУПЕЦЬ  сплачує ПРОДАВЦЕВІ _______ (____________) гривень.

2.1. Розрахунок між сторонами здійснюється з розстроченням платежу.

2.1.1. В день укладення цього договору сплачується ________ (______________) гривень.

2.2.1. Сума, що залишилася, тобто _______ (_______________) гривень, розстрочується і сплачується упродовж 12 календарних місяців.

2.3. На цю суму нараховуються проценти з розрахунку ___ % річних.

2.4. Сума щомісячного платежу не може бути меншою за 1/12 розстроченого платежу.

2.5. Проценти на розстрочений платіж сплачуються одночасно з останнім платежем. У разі проведення повного розрахунку достроково, проценти сплачуються лише за час фактичного користування ПОКУПЦЕМ грошима ПРОДАВЦЯ.

2.6. Усі платежі сплачуються ПОКУПЦЕМ ПРОДАВЦЕВІ готівкою не пізніше останнього дня кожного календарного місяця.

2.6.1. Про одержання частини розстроченого платежу ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний видати ПОКУПЦЕВІ розписку.

2.7. Факт проведення повного розрахунку та виконання договору засвідчується заявою ПРОДАВЦЯ, справжність підпису на якій буде засвідчено нотаріально.

3. Інвентаризаційна вартість квартири становить ___________ (___________) гривень відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно N ___ від ____________ 20__ р., виданого _____________________ обласним державним комунальним бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

4. Квартира оглянута ПОКУПЦЕМ особисто до підписання цього договору.

4.1. Істотних недоліків, які перешкоджали б її використанню за призначенням, тобто для проживання, під час огляду квартири не виявлено.

5. ПРОДАВЕЦЬ свідчить, що:

5.1. незастережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість використання за цільовим призначенням зазначеної в цьому договорі квартири, немає;

5.2. від ПОКУПЦЯ не приховано обставин, які мають істотне значення для цього договору;

5.3. усі інженерні комунікації, котрі знаходяться в квартирі, перебувають в робочому стані і функціонують за призначенням;

5.4. до укладення цього договору квартира іншим особам не відчужена;

5.5. квартира під забороною (арештом) та в заставі, податковій заставі не перебуває.

5.5.1.     Факт відсутності заборони відчуження зазначеної квартири підтверджується довідками, виданими _________________, приватним нотаріусом __________________ міського нотаріального округу ____________ 20__ р.;

5.6. квартира як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передана;

5.7. щодо квартири відсутні судові спори;

5.8. самовільних переобладнань у квартирі немає;

5.9. особи, котрі проживають і/або зареєстровані в квартирі на момент укладення цього договору, не заперечують проти виселення (зняття з реєстрації) з квартири в строки, встановлені цим договором;

5.10. внаслідок продажу квартири не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний утримувати за законом чи договором;

5.11. квартира не надана в користування наймачам (орендарям);

5.12. обтяжень, а також будь-яких прав у третіх осіб щодо квартири немає;

5.13. квартира не належить до пам'яток історії та культури;

5.14. усі умови цього договору відповідають інтересам ПРОДАВЦЯ і узгоджені з ним;

5.15. договір не укладається під впливом тяжкої для ПРОДАВЦЯ обставини.

5.16. Якщо повідомлена інформація не відповідає дійсності, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати зниження ціни або розірвання договору купівлі-продажу, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на квартиру.

5.17. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу квартири, пред'явить до ПОКУПЦЯ позов про витребування квартири, ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити про це ПРОДАВЦЯ та подати клопотання про залучення його до участі у справі, у цьому випадку ПРОДАВЕЦЬ повинен вступити у справу на стороні ПОКУПЦЯ.

6. Сторони підтверджують, що:

6.1. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

6.2. укладення договору відповідає їх інтересам;

6.3. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

6.4. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

6.5. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

6.6. чоловік (дружина) кожної із Сторін згідні з укладенням цього договору.

7. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються купівлі-продажу квартири.

7.1. Будь-які попередні домовленості, які мали місце до укладення цього договору і не відображені у його тексті, після підписання договору не матимуть правового значення.

8. Право власності на придбану квартиру у ПОКУПЦЯ виникає з моменту державної реєстрації цього договору.

9. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується протягом ___ (__________) робочих днів з дня укладення цього договору подати документи, необхідні для державної реєстрації права власності, до ________________ обласного державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки.

9.1. У разі невиконання ПОКУПЦЕМ обов'язку, передбаченого п. 9 цього Договору, в обумовлений строк ПРОДАВЕЦЬ не відповідає за неможливість державної реєстрації договору, що виникла внаслідок прострочення ПОКУПЦЯ.

10. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити заборгованість з комунальних послуг, знятись з реєстрації особисто та з іншими особами, які проживають у квартирі, звільнити квартиру від речей, вилучити ключі від квартири в осіб, які їх мали, і передати квартиру ПОКУПЦЕВІ до ________ 20__ p. (____________ року).

10.1. ПРОДАВЕЦЬ вправі передати квартиру ПОКУПЦЕВІ  до настання обумовленого строку.

10.2. Обов'язок ПРОДАВЦЯ передати квартиру ПОКУПЦЕВІ  вважається виконаним у момент передачі ПОКУПЦЕВІ  (його уповноваженому представнику) ключів від квартири та допоміжних приміщень.

10.3. Одночасно ПОКУПЕЦЬ  зобов'язаний доплатити частину суми відповідно до п. 2 цього договору. Про одержання цієї суми ПРОДАВЕЦЬ повинен написати розписку.

10.4. У разі прострочення передачі квартири ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується сплатити неустойку у розмірі __ гривень за кожний день прострочення, а також несе витрати, пов'язані з оплатою комунальних послуг до дня передачі квартири, крім випадків, коли прострочення сталося з вини ПОКУПЦЯ.

10.5. ПОКУПЕЦЬ  вправі утримати неустойку з суми доплати, належної ПРОДАВЦЕВІ відповідно до п. 2 цього договору.

11. До моменту фактичної передачі квартири ПОКУПЦЯМ  ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження її фізичного стану, обладнання та невід'ємних конструктивних елементів квартири.

11.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується не демонтувати сантехнічне, електротехнічне обладнання, вікна, двері, вбудовані меблі, наявні у квартирі на момент її огляду ПОКУПЦЕМ, наявність яких зафіксовано в акті огляду, що міститься у додатку N ___ до цього Договору і є його невід’ємною частиною. 

11.2. У разі невиконання обов'язку передбаченого у пп. 11.1 цього Договору ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується відшкодувати завдану шкоду.

12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження квартири переходить до ПОКУПЦЯ з моменту передання йому квартири.

13. Витрати, пов'язані з оформленням цього договору, сплачує ПОКУПЕЦЬ .

14. Правові наслідки приховування реальної вартості квартири, зміст ст. ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660, 695 Цивільного кодексу України, ст. 65 Сімейного кодексу України сторонам роз'яснено.

15. У разі розірвання договору з вини ПРОДАВЦЯ він зобов'язаний відшкодувати завдані ПОКУПЦЕВІ збитки.

16. Цей договір складений в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _______________, а інші два видаються сторонам.

16.1. ПОКУПЦЕВІ  передається також технічний паспорт на квартиру.

17. Підписи:

ПРОДАВЕЦЬ ____________/___________________/

ПОКУПЕЦЬ _____________/___________________/